Ordensreglement

love
mosteri
norringholm

Ordensreglement for Norringholm Haveforening

Ordensreglementet træder ikke i stedet for almindelig pligt og godt naboskab.

Stk. 1. Helårsbeboelse er forbudt. Haverne må kun bebos fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse medfører opsigelse af lejemålet. Resten af året er ophold i kolonihaven ikke tilladt mellem kl. 21.00 og 7.00

Stk. 2. Det er ikke tilladt at udøve erhvervsvirksomhed fra kolonihaven.

Stk. 3. Der skal indhentes byggetilladelse før der må igangsættes nybyggeri, ombygning eller tilbygning. Byggetilladelsen skal indhentes i henhold til Kolonihaveforbundets Århus kreds’ byggeretningslinjer.

Stk. 4. Haven og bygninger skal holdes i ordentlig stand.

Stk. 5. Affald skal sorteres i de relevante containere. Har man storskrald skal afhentning bestilles ved kommunen efter sædvanlige regler. Hæk/haveaffald afleveres på genbrugsstationen.

Stk. 6. Haven skal være omgivet af klippede hække med en maksimal højde på 1,60m. Hækkene skal klippes 1 gang i sæsonen – senest 1. september. Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for forpligtedes regning

Stk. 7. Vejen ud for ens have skal holdes fri for huller og ukrudt fra hæk til midten af vejen. Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for forpligtedes regning.

Stk. 8. Der må ikke holdes husdyr i kolonihaverne. Kæledyr er dog tilladt under almindelig hensyntagen til naboer.

Stk. 9. Afbrænding i kolonihaverne er forbudt. Dog er grill og små bålfade med kul undtaget.

Stk. 10. Benzindrevne motorredskaber må ikke bruges fra lørdag kl. 14.00 til mandag kl. 07.00.

Stk. 11. Der må max. køres 15 km/t på havevejene. Stk. 12. Al brug af pesticider/gift er forbudt.

Stk. 13. Bestyrelsen har adgang til haverne.

Stk. 14. Trailerparkering skal ske på henviste pladser. Trailere skal have Norringholms trailertegn.

Stk. 15. Vandaflæsning foretages af den enkelte havelejer og afleveres til bestyrelsen senest ved standerstrygning den sidste lørdag i oktober. Er aflæsningen i ikke afleveret rettidigt, vil bestyrelsen foretage et skønnet forbrug, og der opkræves et gebyr på 200,00 kr.

Opdateret den 2. juni 2022